Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP bewindvoerder?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de Wsnp stelt, verkrijgen na afloop een schone lei. Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

In eerste instantie kan iemand zelf bewindvoering aanvragen maar ook een partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiertoe een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Zonder Zorgen Advies en bewindvoering legt jaarlijks, dan wel volgens afspraak met de kantonrechter, verantwoording af aan de kantonrechter door middel van een financieel verslag.

Daarnaast biedt Zonder Zorgen Advies en bewindvoering u de mogelijkheid om een overzicht van het budget te zien via een online inlog. Zo kunt u zelf zien hoe er met uw geld wordt omgesprongen.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn. Mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.

Verder eindigt het bewind van rechtswege:

  • als de cliënt overlijdt.
  • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
  • als de algemene voorwaarden van Zonder Zorgen Advies en bewindvoering niet worden nagekomen.